Χειμερινός Χορός

Αντώνης Καπόλας στο βιολί και Πετράν στο τραγόυδι , τα παραδοσιακά ακούσματα του τόπου μας,
Καβοντορίτικος σκοπός από τον Γιάννη Τσούρκα.
Αντώνης Καπόλας στο βιολί και Μαρία Θωμά στο τραγούδι.